PROFESJONALNY TRENER ZASTĘPOWANIA AGRESJI W RESOCJALIZACJI (Amity ART®)

Miejsca szkolenia:
Warszawa Wilanów, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe MRÓWKA

Data szkolenia: 22 - 26 kwietnia 2024. Stacjonarny.
Nr: 2024.17

Trenerzy: Dr n. prawn Jacek Morawski (Wykład), Pierwszy trener: mgr Ewa Joanna Morawska, Mistrz Trenerski (Master Trainer, Aggression Replacement Training, ART, U.S.A.) z trenerem pomocniczym.
Adres: Warszawa

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): Kurs 1 os. 2723,00 zł brutto (trening+ materiały kursu). Szkolenie pełne: 3900,00 zł brutto (trening+ materiały kursu i do praktyki+ konsultacje w trakcie praktyki+ egzamin). Kurs w wersji podstawowej obejmuje 5 dni szkolenia, z materiałami na szkolenie i serwisem kawowym. Materiały do realizacji treningu z grupą, konsultacje i egzamin można w terminie do 6 miesięcy po kursie zakupić oddzielnie. W opcji za 2723 PLN można normalnie prowadzić treningi z grupą i pracować na materiałach Amity, pod warunkiem ich zakupienia, np. podręczników z płytkami CD z których można wydrukować pomoce dydaktyczne, albo odpowiednich gotowych pakietów dostosowanych do potrzeb uczestników planowanego treningu. Osobne opłaty są też za pakiet konsultacji w trakcie własnej praktyki trenerskiej po kursie, oraz za egzamin.

Wolnych miejsc: 8 wolnych /12 - wypełnij i prześlij kartę rezerwacyjną.

Nowa, zaktualizowana edycja kursu trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji dla kandydatów, pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb mundurowych, kuratorów sądowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób, zajmujących się społeczną readaptacją skazanych, osób pracującyc w programach dla osób stosujących przemoc. Zamierzeniem kursu jest doskonalenie radzenia sobie w relacjach z osobami agresywnymi, z użyciem umiejętności deeskalacji agresji, z osobami stosującymi przemoc, oraz asystowanie takim osobom w uczeniu się zachowań i wyborów prospołecznych i kontroli emocjonalnej.

Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) w podejściu Arnolda Goldsteina (USA), na którego opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację. Szkolenie Instytutu Amity dla SW realizowane od 2001 roku, aktualizowane z uwzględnieniem wyników badań kryminologicznych, penitencjarnych i ewaluacji treningu ART dla agresywnych i stosujących przemoc dorosłych w Polsce i innych krajach. Treningi Amity ART prowadzone są w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10 i umożliwiają doskonalenie, po monitorowanej praktyce trenerskiej, trenerskich kwalifikacji zawodowych w oferowanych treningach. Zależnie od wierności realizacji zasad, procedur i technik Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, trenerzy po tym kursie uzyskują wyniki w ograniczeniu zachowań agresywnych uczestników o 20 – 85 %.

Na tym kursie uzyskuje się kompetencje:
prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji z młodzieżą i dorosłymi osadzonymi, warunkowo zwolnionymi, pozostającymi w probacji i doświadczającymi wykluczenia społecznego, w tym:

> Dialogu Odważnego Amity w radzeniu sobie z agresją (w wersji dla służb mundurowych i wychowawców młodzieży);
> treningu umiejętności prospołecznych;
> treningu kontroli złości;
> treningu wnioskowania moralnego ANIMA;

oraz uprawnienia:

>do odbycia indywidualnej lub grupowej praktyki trenerskiej Amity ART w swoim miejscu pracy lub wybranym środowisku;

> do otrzymania (po zaliczeniu szkolenia), świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego do współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji Amity ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener) albo (bez zaliczenia) świadectwa uczestnictwa w kursie;

> do używania znaku towarowego Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®) w prowadzonych przez siebie treningach dla odbiorców końcowych;

> nabywania autorskich materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych Amity i kopiowania ich na potrzeby samodzielnie prowadzonych treningów w miejscu zatrudnienia. Kopiowanie materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby treningów poza miejscem zatrudnienia i w działalności gospodarczej wymaga odrębnej licencji;

> do przyjęcia, po zaliczeniu swojej praktyki trenerskiej po kursie, na preferencyjnych warunkach, na kurs „Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART®)” lub inne szkolenie,  jeżeli będzie to potrzebne dla doskonalenia np. dialogu odważnego w komunikowaniu się z agresywnymi uczestnikami treningów lub z obiorcami o specjalnych potrzebach;

i kwalifikacje:

> po zaliczeniu praktyki trenerskiej i pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacja Profesjonalnego Trenera Zastępowania Agresji w Resocjalizacji (Amity ART®)