REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRAW WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ INSTYTUTU AMITY®  1. Ambicją Instytutu Amity®, zwanego dalej Instytutem, jest dostarczanie wymagającym odbiorcom usług i produktów najwyższej jakości, z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
  2. Absolwenci kursów Instytutu nabywają z reguły, w ramach opłaty za szkolenie, niewyłączne licencje (prawa) do wykorzystywania w określonym zakresie, materiałów szkoleniowych i znaków towarowych Instytutu w prowadzonych przez siebie osobiście treningach „na licencji Amity ART” dla odbiorców końcowych, także w działalności zawodowej i zarobkowej, Ważne są tylko licencje na piśmie, w tym w formie adnotacji na certyfikacie lub świadectwie ukończenia kursu/treningu. Licencje dotyczące używania materiałów i znaków towarowych Instytutu w prowadzonych szkoleniach Amity ART udzielane są akredytowanym Trenerom Trenerów,  w formie odrębnej umowy.
  3. Wszystkie wydawnictwa Instytutu, materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, nazwy i programy szkoleń, są chronione Prawem autorskim, a wydawnictwa w tłumaczeniu na język polski, także międzynarodowymi prawami ochrony własności intelektualnej. Przepisy te określają też zakres dozwolonego użytku, nie wymagającego licencji.
  4. Znaki usługowe (towarowe) Instytutu, słowne i graficzne, i znaki do nich podobne są chronione Prawem własności przemysłowej, a niektóre także Prawem autorskim. Są to np. Amity ART®, ANIMA®, FUKOZ®, Original ART®, A A amity ART TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI®  i inne.
  5.  Nie są znakami Instytutu znaki towarowe Aggression Replacement Training® i ART ®, chronione w USA, których posiadaczem jest Barry Glick oraz znak towarowy ART ®, chroniony w całej Unii Europejskiej, do którego prawa wyłączne posiada Barry Glick et consortes.
  6. Żeby uniknąć poważnych kłopotów i znacznych strat finansowych, a w niektórych przypadkach także sprawy karnej, warto przed korzystaniem z cudzych materiałów lub znaków towarowych zapoznać się z przepisami prawnymi w tym zakresie, sprawdzić posiadaną licencję, zasięgnąć opinii prawnika, lub przesłać zapytanie posiadaczowi praw wyłącznych. Chętnie udzielamy wyjaśnień w sytuacjach dotyczących Instytutu AMITY.
  7. Korzystanie z praw własności intelektualnej Instytutu jest monitorowane. Praktyką Instytutu w przypadku naruszenia jego praw własności intelektualnej lub naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji (zwłaszcza przez firmy komercyjne i przedsiębiorców), są dwie propozycje polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku odmowy, przekazanie sprawy na drogę prawną.

Instytut Amity – Jacek Morawski, 2023-10-02, Warszawa

Aktualizacje:

28-02-2024, zmiana w nazwie regulaminu, poprawki redakcyjne.