ART® ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJW dniu 22 czerwca 2010 r. Europejskie Biuro Znaków Towarowych zarejestrowało znak towarowy słowny „ART” pod numerem 006487656, w klasie 9, 16, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej:

 

PL-9– Publikacje elektroniczne, między innymi w postaci książek, czasopism, artykułów z gazet i czasopism, felietonów i tekstów, również online lub dostępnych w Internecie; książki i inne publikacje na dyskach CD-ROM, płytach DVD i innych nośnikach danych, o ile nie są ujęte w innych klasach;wszystkie wyżej wymienione produkty w odniesieniu do informacji z dziedziny szkolenia z umiejętności społecznych dotyczących postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej;z wyjątkiem towarów związanych z usługami nadawania programów i pokrewnymi;z wyjątkiem wszelkich takich towarów dotyczących podatków, ekspertyz dla celów fiskalnych, doradztwa podatkowego lub audytu.

PL-16– Książki, gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, ulotki, broszury, kalendarze i inne druki i publikacje z dziedziny szkolenia z umiejętności społecznych; wszystkie wyżej wymienione produkty w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej;z wyjątkiem towarów związanych z usługami nadawania programów i pokrewnymi.

PL-41– Redagowanie i publikowanie (także za pośrednictwem środków elektronicznych, w tym Internetu) książek, czasopism, gazet, artykułów i instrukcji, felietonów, tekstów i innych wydań z dziedziny umiejętności społecznych, wszystkie usługi w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej; organizowanie szkoleń, kształcenia i kursów z dziedziny umiejętności społecznych w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej; publikowanie i redagowanie książek, periodyków, okólników i innych wydań, wszystko to w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej publikowanie i redagowanie kursów pisemnych, wszystko to w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej;organizowanie konferencji i spotkań edukacyjnych oraz dni powrotu, wszystko to w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej; z wyjątkiem usług związanych z usługami nadawania programów i pokrewnymi.

PL-42– Przeprowadzanie egzaminów i wystawianie certyfikatów dla organizacji i instytucji w dziedzinie prowadzenia szkoleń z umiejętności społecznych w odniesieniu do postępowania w przypadku agresji i opanowywania jej z wyjątkiem usług związanych z usługami nadawania programów i pokrewnymi.

Zastrzeżenie ART jako znaku towarowego stanowi to dalszy krok w kierunku utrzymywania i upowszechniania standardów Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina i B. Glicka w skali międzynarodowej.