Polityka jakościPolityka jakości Instytutu Amity – Jacek Morawski

Instytut Amity jest liderem w organizacji szkoleń z zakresu metod profilaktyki, deeskalacji i zastępowania agresji i przemocy oraz ograniczania szkód powodowanych takimi zachowaniami w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Programy szkoleń Instytutu adaptują do praktyki zasadę poszanowania godności i praw człowieka oraz, po rygorystycznej ewaluacji wyników, najnowsze postępy teorii systemowych, teorii społecznego uczenia się, i badań interwencji poznawczo-behawioralnych. Rozwijamy, za zgodą Autorów: Arnolda Goldsteina i Barry’ego Glicka, wielomodalne podejście do agresji, wprowadzone w Aggression Replacement Training ART – Treningu Zastępowania Agresji (ART), a także w tworzonych w tym podejściu nowych, interwencyjnych i szkoleniowych programach autorskich.
Misją Instytutu Amity jest wspieranie osób i instytucji w profilaktyce i deeskalacji zachowań agresywnych i przemocowych oraz w radzeniu sobie z agresją, zwłaszcza przez odważną komunikację, doskonalenie umiejętności prospołecznych, kontrolowanie złości oraz podejmowanie decyzji moralnych włączających wartości – przez dorosłych, młodzież i dzieci; prowadzenie badań naukowych nad agresją i sposobami jej zastępowania; wydawanie i dystrybucję publikacji specjalistycznych oraz prowadzenie treningów, kursów i warsztatów, w tym szkolenie trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART) dla pedagogów, psychologów i innych w obszarze edukacji, resocjalizacji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, pomocy społecznej, wojska i społeczności lokalnych.
Prowadzimy i doskonalimy działalność szkoleniową zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (SZJ) według normy PN-EN ISO 9001:2015-10. System ten ciągle doskonalimy tak, żeby jak najlepiej odpowiadał potrzebom indywidualnym, społecznym i rynkowym, oraz bieżącym wymaganiom prawnym i regulacyjnym.
Wykonujemy z zaangażowaniem określone tu zadania i cele jakości, a mianowicie: •Zaspokajanie potrzeb Klienta poprzez oferowanie mu szkoleń zgodnych z potrzebami; •Zwiększanie efektywności szkoleń; •Zwiększanie nabywania osiągnięć przez uczestników kursów, warsztatów i szkoleń; •Współpraca z najlepszymi trenerami; •Dbałość o zadowolenie współpracowników i wszystkich Klientów.

Warszawa, dnia 20.05.2023. Uzupełnienie redakcyjne 04.01.2024.
Zatwierdził: dr n. prawn. Jacek Morawski

Cert_142_2024_Amity_PL