EWALUACJA PROGRAMÓW RESOCJALIZACYJNYCH W ZAKŁADACH KARNYCH 2014-2015


Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Instytut Amity oraz Instytut Profilaktyki Przemocy podjęły współpracę w zakresie opracowania i ewaluacji programów resocjalizacyjnych dotyczących osadzonych w zakładach karnych sprawców przestępstw z użyciem przemocy.

Instytut Amity jest Profesjonalnym Ośrodkiem Treningu Zastępowania Agresji (ART), akredytowanym i licencjonowanym przez posiadaczy praw własności intelektualnej do Treningu Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Training), G&G Consultans, USA, na Polskę i niektóre inne kraje europejskie, zaś Instytut Prewencji Przemocy jest firmą prowadzącą kursy i szkolenia w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w modelu Duluth.

Porozumienie, podpisane między CZ SW, IWS, Instytutem Amity i Instytutem Profilaktyki Przemocy na czas od stycznia 2014 do grudnia 2015 jest realizowane w trzech etapach:

Etap I– obejmujący analizę teoretyczną programów, które będą ewaluowane oraz opis zaplanowanych badań ewaluacyjnych (metody, narzędzia badawcze, ewentualnie dodatkowe ankiety, testy psychologiczne itp.) Ewaluowane będą następujące Programy:

Program A. PRAKTYK TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART, autorstwa Ewy Joanny Morawskiej i Jacka Morawskiego, oparty na podejściu Aggression Replacement Training ART, opracowany za zgodą A.P. Goldsteina i B. Glick’a do szkolenia dorosłych,

Program B. autorstwa A. Skorupskiej i D. Skowrońskiego, opracowany na podstawie szkoleń Marka Prejznera, pracownika Polish American Association, Chicago USA, wg programu „Education Groups For Men who Batter – The Duluth Model”.

Etap II – obejmujący przeprowadzenie i ewaluację wymienionych programów dla sprawców czynów o elementach agresji: młodocianych i dorosłych. Etap ten będzie również obejmował okres ich pobytu na wolności (liczący co najmniej 9-12 miesięcy), po którym zostanie sprawdzona powrotność do przestępstwa na podstawie danych z KRK.

Etap III – opracowanie danych uzyskanych w Etapie II wraz z przygotowaniem raportu podsumowującego.