PROFESJONALNY TRENER TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI W RESOCJALIZACJI (Amity ART®)

Miejsca szkolenia:
Warszawa Wilanów, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe MRÓWKA

Data szkolenia: 11 - 15 września 2023 Stacjonarny
Nr: 2023.37

Trenerzy: Dr n. prawn Jacek Morawski (Wykład), Pierwszy trener: mgr Ewa Joanna Morawska, Mistrz Trenerski (Master Trainer, Aggression Replacement Training, ART, U.S.A.) z trenerem pomocniczym.
Adres: Warszawa

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): 2214,00 zł cena podstawowa (Kurs+materiały) brutto dla uczestników prywatnych i finansowania ze środków publicznych; 2723,22 zł brutto dla instytucji pozabudżetowych, firm i działalności gospodarczej. Planowany ujednolicony dla wszystkich odbiorców koszt tego kursu dla 1 osoby w 2024 to cena podstawowa 2723 (trening+ materiały kursu), a cena za cały kurs to 3900 zł (trening+ materiały kursu i do praktyki+ konsultacje w trakcie praktyki+ egzamin).

Wolnych miejsc: 6 wolnych /12 - wypełnij i prześlij kartę rezerwacyjną.

Nowa, zaktualizowana edycja kursu trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji dla kandydatów, pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, innych służb mundurowych, kuratorów sądowych dla dorosłych, pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób, zajmujących się społeczną readaptacją skazanych, poszerzona o specyfikę resocjalizacji młodzieży od 12 roku życia. Zamierzeniem kursu jest doskonalenie radzenia sobie w relacjach z osobami agresywnymi, z użyciem umiejętności deeskalacji agresji, z osobami stosującymi przemoc, oraz asystowanie takim osobom w uczeniu się zachowań i wyborów prospołecznych i kontroli emocjonalnej.

Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) w podejściu Arnolda Goldsteina (USA), na którego opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację. Szkolenie Instytutu Amity dla SW realizowane od 2001 roku, aktualizowane z uwzględnieniem wyników badań kryminologicznych, penitencjarnych i ewaluacji treningu ART dla agresywnych i stosujących przemoc dorosłych w szeregu krajów na świecie i w Polsce. Treningi Amity ART prowadzone są w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10 i umożliwiają nabycie, po monitorowanej praktyce trenerskiej, trenerskich kwalifikacji zawodowych w oferowanych treningach.

Na tym kursie uzyskuje się kompetencje:
prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji z młozieżą i dorosłymi osadzonymi, warunkowo zwolnionymi, pozostającymi w probacji i doświadczającymi wykluczenia społecznego, w tym:

> Dialogu Odważnego Amity w radzeniu sobie z agresją (w wersji dla służb mundurowych i wychowawców młodzieży);
> treningu umiejętności prospołecznych;
> treningu kontroli złości;
> treningu wnioskowania moralnego ANIMA;

oraz uprawnienia:

>do odbycia indywidualnej lub grupowej praktyki trenerskiej Amity ART w swoim miejscu pracy lub wybranym środowisku;

> do otrzymania (po zaliczeniu szkolenia), świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego do współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji Amity ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener) albo (bez zaliczenia) świadectwa uczestnictwa w kursie;

> do używania znaku towarowego Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®) w prowadzonych przez siebie treningach dla odbiorców końcowych;

> nabywania autorskich materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych Amity i kopiowania ich na potrzeby samodzielnie prowadzonych treningów w miejscu zatrudnienia. Kopiowanie materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby treningów poza miejscem zatrudnienia i w działalności gospodarczej wymaga odrębnej licencji;

> do przyjęcia, po zaliczeniu swojej praktyki trenerskiej po kursie, na preferencyjnych warunkach, na kurs „Profesjonalny Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART®)”,  jeżeli będzie to potrzebne dla doskonalenie dialogu odważnego w komunikowaniu się z agresywnymi uczestnikami treningu lub z obiorcami o specjalnych potrzebach;

i kwalifikacje:

> Profesjonalnego Trenera Treningu Zastępowania Agresji w Resocjalizacji (Amity ART®) po zaliczeniu praktyki trenerskiej i pozytywnym wyniku egzaminu.