PROGRAM „ZATRZYMAJ SIĘ”Szkolenie w zakresie krótkiej interwencji dla personelu niemedycznego, pomagającego osobom z problemami alkoholowymi zawodowo (w lokalnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,

 

 

lecznictwie odwykowym,pomocy społecznej,zakładach poprawczych,zakładach karnych,placówkach,szkołach ponadgimnazjalnych,klubach abstynenta,organizacjach pozarządowych itp.) lub nie zawodowo,które nie zamierzają podjąć abstynencji lub leczenia.Szkolenie odpowiednie jest także dla osób,które chcą pomóc bliskim, współpracownikom, pracownikom lub klientom nadużywającym alkoholu. Uczestnicy poznają nowoczesne podejścia do alkoholizmu i aktywnie ćwiczą umiejętności interwencyjne, zyskując:

Wiedzę:

  • o używaniu alkoholu, piciu szkodliwym i alkoholizmie,
  • o problemach zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych i społecznych związanych z alkoholem,
  • o sposobach komunikowania się z osobami nadużywającymi alkoholu,
  • o medycznych i nie medycznych sposobach postępowania z nadużywającymi alkoholu i alkoholikami,
  • o teoriach i stadiach zmiany.

Umiejętności i kompetencje:

  • rozpoznawania stopni ryzyka związanego z piciem i stadiów podatności na zmianę,
  • motywowania do zmiany,
  • posługiwania się pomocami programu (kwestionariusze i broszura interwencyjna, dzienniczek picia, arkusz monitorowania zmian),
  • prowadzenia krótkiej interwencji “Zatrzymaj Się”, skutecznej wobec 15 – 25% osób pijących w sposób szkodliwy,
  • skierowania – w razie potrzeby – do właściwego źródła pomocy.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz pakiet materiałów interwencyjnych dla 20 klientów. Szkolenie składa się z części stacjonarnej 20 godzin dydaktycznych (2 – 3 dni) i samodzielnej praktyki, polegającej na przeprowadzeniu samodzielnej interwencji w swoim środowisku z 1 – 3 osobami pijącymi w sposób szkodliwy. Po części stacjonarnej uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia, a po zaliczeniu interwencji certyfikat programu “Zatrzymaj się”. W okresie do 3 miesięcy po szkoleniu uczestnicy mają prawo do bezpłatnych konsultacji prowadzonych oddziaływań (E-mail i telefonicznie). Program “Zatrzymaj się” jest adaptacją dokonaną przez Jacka Morawskiego i Ewę Joannę Morawską brytyjskiego Cut down on your drinking. Skuteczność tej interwencji została potwierdzona w wielu realizacjach. Znaczna część klientów “Zatrzymaj się” samodzielnie ogranicza spożycie alkoholu albo podejmuje abstynencję, przynajmniej okresowo, część zaś dobrowolnie zgłasza się do leczenia odwykowego.

Szkolenie “Zatrzymaj się” prowadzimy z reguły dla zorganizowanych grup (10 – 14 osobowych) wyjazdowo (in company).