PROGRAM „DZIĘKUJĘ, NIE”Kurs zaprojektowany dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowawców grup młodzieży. Przygotowuje realizatorów promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w programie “Dziękuję, Nie”.

Realizatorem może być każdy nauczyciel, zwłaszcza wychowawca klasowy, uczących młodzież asertywnej odmowy, współpracy w grupie, identyfikacji czynników szkodliwych dla zdrowia i oceny ryzyka używania substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki). Na tym kursie poszerzasz i doskonalisz:

Wiedzę o:

  • celach i metodach wychowania w trzeźwości
  • używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież
  • skutecznych metodach profilaktyki i promocji zdrowia w szkole
  • diagnozowaniu używania substancji przez młodzież
  • metodach partnerstwa z rodziną i społecznością lokalną

Umiejętności i kompetencje:

  • asertywnego komunikowania się i prowadzenia treningu asertywnej odmowy
  • projektowania zajęć profilaktycznych
  • prowadzenia zajęć integracyjnych z elementami pedagogiki zabawy
  • konstruowania i przeprowadzania ankiety
  • tworzenia map ryzyka.

Program “Dziękuję, Nie” został opracowany przez prof. Mirosława S. Szymańskiego i prof. Stefana Mieszalskiego z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr Jacka Morawskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii i mgr ped. Ewę Joannę Morawską z Medycznego Studium Zawodowego w Łodzi, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich i niemieckich. Program posiada rekomendacje krajowe i zagraniczne, w tym Programu Phare Unii Europejskiej. Głównym celem programu jest nauczenie asertywnej odmowy. Cel ten realizowany jest kompleksowo, przez zajęcia integracyjne, poznanie wzorów i sposobów używania i nie używania substancji, poznanie czynników ryzyka, związanego z używaniem substancji, gry dydaktyczne. Program pozwala młodzieży zrozumieć, czego odmawiać, dlaczego odmawiać i jak to robić. Program jest poprzedzony diagnozą młodzieży, i każdorazowo realizowany zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. Ewaluacja „Dziękuję, Nie” wykazała, że może on powstrzymywać młodzież przed używaniem alkoholu i paleniem tytoniu. W jednym z badań u młodzieży uczestniczącej w programie w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono wzrost odsetka młodzieży nie pijącej i nie używającej innych substancji psychoaktywnych o 10 – 20% (zależnie od grupy wiekowej), poprawę stosunków interpersonalnych w szkole i grupach młodzieżowych, szersze włączanie się młodzieży do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kurs przygotowuje certyfikowanych realizatorów programu „Dziękuję, Nie” w trzech etapach: 1. warsztatowe szkolenie stacjonarne 20 godzin, 2. monitorowana praktyka z młodzieżą we własnej szkole lub placówce 10 godzin, 3. zaliczenie praktyki 5 godzin. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji praktyki w jednej grupie (klasie) do 30 uczniów lub wychowanków (podręcznik programu, ankiety i kwestionariusze, handouty (zakładki do książek), wlepki z logo programu). Pierwszy etap kończy się wydaniem zaświadczenia odbycia szkolenia; zaliczenie praktyki – certyfikatem realizatora programu “Dziękuję, Nie”. Nabywcy podręcznika programu, którzy chcą realizować program samodzielnie, mogą ściągnąć załączone pliki do wykorzystania. Zakładki profilaktyczne można nabyć osobno w sklepie Amity.

 

Kurs “Dziękuję, Nie” prowadzimy aktualnie tylko na zamówienie dla zorganizowanych grup 15 – 25 osobowych, wyjazdowo (“in company”).

 

Więcej informacji…

Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień w szkole