CERTYFIKOWANY TRENER TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART)Kurs dla osób, które odbyły kurs „Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART)” i prowadzą lub zamierzają prowadzić, w charakterze trenerów, indywidualnie lub grupowo, Trening Zastępowania Agresji (Amity ART) z młodzieżą lub dorosłymi, w tym w sposób zawodowy lub zarobkowy. Jest to drugi etap ścieżki szkoleniowej profesjonalnego treningu Amity ART.

 

Kurs prowadzony jest według podejścia Autorów ART: prof. Arnolda Goldsteina i dr Barrego Glicka, z procedurami autorstwa Ewy i Jacka Morawskich. Warunkiem przyjęcia na ten kurs jest ukończenie kursu „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART)” albo indywidualne zakwalifikowanie w razie posiadania odpowiednich kompetencji i umiejętności.

Certyfikujący kurs (warsztat) trenerski Treningu Zastępowania Agresji (Amity® ART) przeznaczony jest dla osób, które:

  • zawodowo kontaktują się z nieletnimi lub dorosłymi agresywnymi;
  • kierują zespołami, w których znajdują się osoby agresywne;
  • zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;
  • zamierzają uzyskać kwalifikacje Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity® ART).

Na kursie tym uzyskuje się kompetencje:

  • modyfikowania zachowania agresywnego;
  • uczenia innych nie-agresywnego, odważnego komunikowania się, wykonywania umiejętności prospołecznych, kontroli złości, podejmowania decyzji moralnych;
  • prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego ART;

oraz kwalifikacje i uprawnienia (po zaliczeniu i złożeniu egzaminu):

  • Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity® ART),
  • do używania znaków towarowych Amity ART w swojej działalności niekomercyjnej i nabycia licencji na ich komercyjne używanie,
  • do prowadzenia, jako pierwszy (główny) trener, treningów Amity ART dla odbiorców końcowych, zarówno młodzieży, jak i dorosłych.

Szkolenie obejmuje 40 godzin stacjonarnego warsztatu trenerskiego i praktykę trenerską. Warsztat trenerski kończy się zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia kursu trenerskiego, poświadczającym kompetencje do odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej z grupą docelową w swoim środowisku. W trakcie praktyki trenerskiej (30 godzin, w tym 15 jako pierwszy trener) przez 6 m-cy uczestnicy kursu mogą korzystać (bez dodatkowych opłat) z konsultacji i doradztwa. Zaliczenie praktyki trenerskiej uprawnia do otrzymania certyfikatu Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART) z ważnością na okres od 1 roku do 3 lat lub bezterminowo, zależnie od wykazanych kompetencji.

Cena szkolenia dla osób prywatnych (płacących z własnych zasobówl ub opłacanych ze środków publicznych) wynosi 2.300,10 zł brutto  Cena kursu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla opłacanych ze środków niepublicznych jest zwiększona o 23% VAT. Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki, wydanie zaświadczenia, oraz konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie. Cena nie obejmuje, o ile wyraźnie nie zaznaczono, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów i opłaty egzaminacyjnej po praktyce. Opłata egzaminacyjna z wydaniem certyfikatu wynosi 295,20 zł brutto. Sesje superwizyjno-egzaminacyjne odbywają się w Warszawie według potrzeby, a ich terminy są ogłaszane w terminarzu szkoleń.