PROFESJONALNY TRENER GRUPOWY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Original ART)

Miejsca szkolenia:
LUBLIN, Psychologiczne Centrum Rozwoju. Zgłoszenia: pcrozwoju@gmail.com ; https://www.pcrozwoju.com/harmonogram-szkolen-1

Data szkolenia: Planowane terminy w 2023 roku w Lublinie: 1 - 4 czerwca, 19 - 22 października, 14 - 17 grudnia.

Trenerzy: Pierwszy trener: mgr Ewa Joanna Morawska, Mistrz Trenerski (Master Trainer, Aggression Replacement Training, ART, U.S.A.) z trenerem pomocniczym.
Cena (za 1 osobę): Informacja P.C.R., tel. 509 970 340.


Bestsellerowy skrócony, bezpośredni kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji (Original ART) z agresywną młodzieżą. Skierowany głównie do pedagogów, psychologów i nauczycieli z systemu oświaty, jako kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z kryteriami Karty Nauczyciela), oraz pracowników socjalnych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, zakładów wychowawczych i poprawczych. Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów Treningu Zastępowania Agresji Amity ART, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób. Zamierzeniem kursu jest doskonalenie radzenia sobie z młodzieżą agresywną w wieku około 12 – 17 lat i prowadzenie dla tej młodzieży treningu nabywania nowych umiejętności prospołecznych, emocjonalnych i podejmowania decyzji uwzględniających wartości.

Szkolenie 40 godzin dydaktycznych. Autorski warsztat trenerski (mgr Ewy Morawskiej i dr Jacka Morawskiego) polskiej wersji amerykańskiego modelu treningu Facylitatora Aggression Replacement Training (ART) w podejściu Goldsteina, Glicka i Gibbsa (USA), na której opracowanie Instytut Amity uzyskał amerykańską akredytację. Edycja została pozytywnie zewaluowana w realizacjach dla polskiej młodzieży. Trening prowadzony jest w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10. Dokumenty do dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) można pobrać po nadesłaniu zgłoszenia na szkolenie.

Na tym kursie uzyskuje się kompetencje:
prowadzenia z młodzieżą agresywną w wieku 12 – 17 lat, według przepisanych procedur, grupowego treningu zastępowania agresji, w tym:
> treningu umiejętności prospołecznych;
> treningu kontroli złości;
> wnioskowania moralnego;

kwalifikacje:
> Profesjonalnego Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (Original ART) po zaliczeniu praktyki trenerskiej i pozytywnym wyniku egzaminu;

oraz uprawnienia:

> do odbycia (w asyście drugiego trenera) własnej monitorowanej i konsultowanej praktyki trenerskiej Amity ART z grupą młodzieży we własnym środowisku;

> do otrzymania (po zaliczeniu szkolenia), świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego lub (bez zaliczenia) świadectwa uczestnictwa w kursie;

> do współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji ART dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener);

> do używania znaku towarowego Treningu Zastępowania Agresji (ART Original) w prowadzonych przez siebie treningach dla odbiorców końcowych,
> drukowania pomocy dydaktycznych z dołączonej do podręcznika B. Glicka ART 3 Wyd. CD (zakupywany osobno) na potrzeby prowadzonych samodzielnie treningów ART dla odbiorców końcowych. Drukowanie pomocy dydaktycznych z CD na potrzeby treningów zawodowych i zarobkowych wymaga odrębnej licencji;
> do przyjęcia, na preferencyjnych warunkach, na kurs Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART), jeżeli będzie potrzebne doskonalenie dialogu odważnego w komunikowaniu się z agresywnymi uczestnikami treningu lub z obiorcami o specjalnych potrzebach.

Czytaj więcej…

ALTERNATYWY AGRESJI

DOŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW TRENINGU

 

PROFESJONALNY TRENER GRUPOWY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Original ART) – doświadczenia uczestników kursu