Kurs: Trener Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART) w resocjalizacji dorosłych (termin dodatkowy)

Miejsca szkolenia:
Warszawa, stacjonarnie

Data szkolenia: 20 -23 grudnia 2021 (termin dodatkowy, kurs intensywny)
Nr: 2021.51

Trenerzy: Jacek Morawski, Ewa Morawska, trener pomocniczy
Adres: Warszawa Wilanów, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe Mrówka

Karta zgłoszenia na kurs do pobrania: Pobierz
Harmonogram do pobrania: Pobierz

Cena (za 1 osobę): cena brutto: 1800,00 zł

Wolnych miejsc: 0/16 przyjęcia na listę rezerwową

Na kurs 6 – 10 grudnia 2021 nabór został zamkniety. Dodatkowy termin: 20 – 23 grudnia 2021 (kurs intensywny, 10 godz. dydaktycznych treningu dziennie).

Specjalistyczny, 40 godzinny, profesjonalny kurs szybkiej ścieżki doskonalenia/rozwoju zawodowego, skierowany do personelu zakładów karnych i aresztów śledczych, bezpośrednio zaangażowanego w resocjalizację  osadzonych dorosłych i młodocianych. Ukończenie tego kursu, z odbyciem praktyki trenerskiej i zlożeniem egzaminu trenerskiego umożliwia uzyskanie kompetencji Trenera Treningu Amity ART dla dorosłych, do prowadzenia treningów z dorosłymi jako pierwszy trener i jako trener pomocniczy (wspomagający). Z zakładów, w których nie ma jeszcze trenerów Amity ART, wskazany jest udział co najmniej dwóch osób. Kurs jest odpowiedni dla nowych trenerów ART jak i tych, którzy odbyli szkolenie przed 2010 – 2015 r. i chcą odświeżyć swoje kompetencje. Uczestnicy po szkoleniu Praktyk ART (Amity) mogą po ukończeniu tego szkolenia uzyskać kompetencje Trenera Certyfikowanego. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w razie większego zainteresowania przewidujemy powtórzenie tego kursu w kolejnym roku.Ten kurs jest także właściwy dla kuratorów sądowych i innych osób zaangażowanych w wykonywanie kar bez pozbawienia wolności oraz prowadzących programy postpenitencjarne.

Dostosowany Trening ART jest wskazany dla skazanych za czyny agresywne oraz używających przemocy i zachowujących się agresywnie podczas pobytu w więzieniu. Może być wykorzystywany grupowo i indywidualnie. Jest odpowiedni także dla skazanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz cechami psychopatycznymi. Nie zastępuje natomiast treningów dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Badania efektywności wykazują skuteczność ART w ograniczeniu wykroczeń dyscyplinarnych osadzonych i zapobieganie popełnianiu wykroczeń po jej odbyciu. Wyniki badań recydywy na świecie i w Polsce wskazują na zmniejszenie wskaźników recydywy w grupach z treningiem ART w porownaniu do grup kontrolnych. Istotne zmniejszenie dotyczy treningów prowadzonych zgodnie ze standardami przez wysokokwalifikowanych trenerów, stosujących zasady, reguły i procedury ART.

Ogólne szkolenie Treningu Zastępowania Agresji nie przygotowuje skutecznie do prowadzenia treningów ART z osadzonymi. Dlatego opracowaliśmy szkolenie specjalistyczne, systematycznie aktualizowane, z uwzględnieniem zmian prawnych i organizacyjnych oraz postępu badań naukowych i praktyki penitencjarnej. Cele i efekty tego szkolenia obejmują radzenie sobie z własną i cudzą agresją z użyciem umiejętności prospołecznych, kontroli emocji i podejmowanie decyzji moralnych oraz przygotowanie do deeskalacji konfliktów i alternatyw nadużywania interwencji fizycznych (krzyku, siły fizycznej, przymusu bezpośredniego). Absolwent kursu w szczególności:
• ma podstawową wiedzę na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania, zapobiegania, deeskalacji i stosowania konsekwencji;
• potrafi radzić sobie w relacjach z agresywnymi osadzonymi, używać dialogu odważnego, umiejętności prospołecznych, kontrolować złość i podejmować odpowiedzialne decyzje;
• wie, jak używać stanowczych komunikatów dla zatrzymania zachowania agresywnego i pozyskania współpracy osadzonych;
• potrafi odnieść zdobytą wiedzę i umiejętności do planowania i wykonywania przez osadzonych projektów prospołecznych;
• potrafi prowadzić Trening Zastępowania Agresji Amity ART z grupą osadzonych;
• potrafi zapewnić transfer nabytych przez osadzonych umiejętności do środowiska więziennego, kontaktów z rodziną oraz przygotowania do podjęcia pracy po zwolnieniu.

W więziennictwie polskim Trening Zastępowania Agresji wdrażany jest przez Instytut Amity od 2001 roku. Szkolimy także trenerów więziennictwa z innych krajów (Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja, Szwecja) z wykorzystaniem podejścia Aggression Replacement Training (ART) i z współpracą z A.P. Goldsteinem, a następnie B. Glickiem (USA). Podejście to zakłada wykorzystanie społecznego uczenia się, nabywanie przez osadzonych nowych behawioralnych umiejętności prospołecznych oraz postaw, w tym poszanowania godności ludzkiej. Za zgodą tych autorów Instytut Amity realizuje własny program Trenera Treningu Grupowego ART w resocjalizacji dorosłych, systematycznie aktualizowany stosownie do postępów nauk penitencjarnych i wyników badań w tym obszarze. Jakość programu gwarantuje certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015-10) w zakresie usług szkoleniowych.

Dla psychologów penitencjarnych, zwłaszcza w oddziałach terapeutycznych i osób głębiej zainteresowanych resocjalizacją agresji, proponujemy alternatywną ścieżkę szkoleniową Trenera Certyfikowanego Amity ART, obejmującą szkolenie dwuetapowe: I. Praktyk Zastępowania Agresji (30 godzinny kurs radzenia sobie z agresją własną i innych) oraz II. Kurs Trenerski 40 godzinny procedur i warsztatu prowadzenia ART. W program tego kursu włączona jest monitorowana praktyka własna i trenerska oraz egzamin trenerski. Dla osób pracujących z rodzinami, kompetencje można poszerzyć na kursie kształtowania umiejętności i zastępowania agresji dziecka.

Cena dla uczestników skierowanych przez zakład pracy, finansowanych ze środków publicznych, wynosi 1800,00 zł. i obejmuje kurs, materiały drukowane, w tym podręcznik ART 3 Wyd. z CD, monitoring praktyki trenerskiej i egzamin. W cenie jest bufet kawowy podczas przerw. Cena nie obejmuje przejazdów, wyżywienia i zakwaterowania.

 Materiały i pomoce dydaktyczne kursu:

1. ART Original. Materiały informacyjne dla Trenera ART dorosłych w zakładach penitencjarnych. Instytut Amity 2019 (119 stron).

2. ART Original. Materiały do ćwiczeń dla Trenera ART dorosłych w zakładach penitencjarnych . Instytut Amity 2019 (wartość 42,00 zł, 102 strony).

3. Książeczka ART Original. 30+ umiejętności prospołecznych krok po kroku. Instytut Amity 2021 (wartość 12,00  zł)

4. Podręcznik ART A.P. Goldsteina i B. Glicka, Instytut Amity 2018 (wartość 84,00 zł, 338 stron).

5. Pomoce dydaktyczne do praktyki trenerskiej z osadzonymi (wartości 221,40 zł, wybór dla osadzonych mężczyzn lub kobiet).

Wymienione materiały uczestnicy szkolenia otrzymują w cenie kursu na własność. Wykaz literatury dodatkowej znajduje się w materiałach informacyjnych i do ćwiczeń.

Hotel w miejscu szkolenia oferuje specjalne ceny dla uczestników kurs: w pokoju jednoosobowym 160 zł/doba ; w pokoju 2-osobowym (zakwaterowanie 2 uczestników)  200 zł/doba. Dla uzyskania ceny specjalnej należy skorzystać z pośrednictwa Instytutu, wcześniej zgłaszając chęć noclegów. Takie zgłoszenie będzie przekazane do Hotelu i będzie podstawą uzyskania zniżki.